پرستویی در اینستاگرام نوشت:

“ترکش خمپاره

پیشانی اش را چاک داده بود

ازاو پرسیدم:چه حرفی برای مردم داری؟

بالبخند گفت:از مردم کشورم می خواهم وقتی برای خط کمپوت می فرستند،عکس روی کمپوت هارو نکنن!!

گفتم:داره ضبط میشه برادر یه حرف بهتری بگو

با همون طنازی گفت:آخه میدونی سه بار بهم رب گوجه افتاده…!!

شرم بر کسانی که با اختلاس هاشون خون چنین آدمهایی رو پایمال کردند!”