اینجا تلفن همراه مان آنتن نمی دهد، خدمات امدادی هم آنتن نمی دهد تشنه، گرسنه، غمگین و سوگوار چشم شان به جاده خشک شده تا که برسند آنهایی که قرارند تیمارخوار این جماعت دل خسته و غمگین باشند. می گویند از صبح تا حالا هیچ مددی از هیچ انسانی به آنها نرسیده مگر مدد خدا که آن هم فقط برای پیدا کردن جنازه های عزیزان شان بوده، لب های خشکیده، صورت های تکیده کودکانی که چشمان شان از بس که اشک ریخته گلوله آتش شده، پدرانی که… و خدا هیچ پدری را شرمنده فرزندش نکند.

اینجا دشت ذهاب است ما آمدیم دردشان را روایت کردیم و امیدواریم امدادگران هم دردشان را به جان بخرند و به سراغ شان بیایند سخت اینجا می گذرد برای مردمی که مرزدار کشورمان هستند.

یاسر صادقی- خبرنگار اعزامی خبرگزاری برنا به کرمانشاه